Tüüvmeyse

vuggelsoort

De tüüvmeyse of küüvmeyse (Lophophanes cristatus, syn. Parus cristatus; van latynsk crista 'kamme') is en vuggelsoort üüt de family van de meysen (Paridae). Disse sangvuggels binnen in Middeneuropa en wydverspreidede en vöälvöärkummende brööd- en standvuggelsoort.

Tüüvmeyse
Et tüüvmeysjen
En tüüvmeyse by en vetbolle
Versameling tüüvmeyseiers

BeskryvingeBewarken

De tüüvmeyse is elv tot twaalv centimeter lange. De mannetjes weagen gemiddeld 11,5 gram en de wyvjes 10,8 gram. Kenmarkend is de swart-witte, licht nå vöären eböägen veaderentüüv, dee ouk plat up de krune eleagd kan wörden. De boavenkante is grysbrüün, de kop en sydkanten van de hals binnen wit, ümhüld döär en halvmånformige swarte band dee achter et ouge begint. De keale is swart. De underkante is vüülwit, de flanken kremklörig en de boavenkante brüün. De meystehöyrde roop is de unmiskenbåre   "zi-zi-zi"?/i.

VoodselBewarken

De tüüvmeyse döt syn eigen in et vöärjår en de summer vöäral te good an geleadpoutigen (Arthropoda), in de late summer ouk an såden, vöäral van koniferen.

Verspreiding en leavgebeedBewarken

De tüüvmeyse is en bröödvuggel üüt et westpalearktiske gebeed. Hee kümt in de boreale en gemåtigde zone vöär en gedeyldelik in et süden in bargachtige gebeden. Et verspeidingsgebeed strekt sik üüt van Portugal en Spanje tot an et Uralgebargde. In et noorden van Groutbritannie kümt de soort ouk vöär. De soort kümt dårnåst in Fennoskandinavie en in et westen van Rusland tot an de poolcirkel vöär. De meyste südelike grens van et verspreidingsgebeed löpt döär et süden van Spanje en Frankryk langes de südelike Alpen en de gebargden van Grykenland, Bülgarie en Ukraine.

De soort is en standvuggel en is meystentyds in nåldbusken te vinden, mär kan ouk in emengde busken, in bökenbusk of nåldholtryke parken en tünen vöärkummen. Hee givt de vöärköär an en ümgeaving mid vöäl doud holt en stark afhangende takken. In Süüdeuropa wördt he dårnåst ouk in eykenbusken anetröffen.

VoordplantingBewarken

Et nest wördt döär et wyvjen in selv üütehauwen nesthoalen in doude boumen of boumstubben emaked, wårby der gebrüükemaked wördt van mos, korstmossen, deer- en plantaardig wulle en spinnewebben. Nestkasten wörden mär selden anenöämen; dan lyken nestkasten dee van holtblokken emaked binnen de vöärköär te hebben. Et wyvjen leagt veer tot acht evlekkede eiers, dee se in 13 tot 16 dagen bebröödt. In de loup der tyd wörden se döär et mannetjen evoderd. Dårnå wörden de jungen noch rund de 18 tot 22 dagen in et nest evoderd, en ouk nå et üütvlegen wörden se noch so'n dree weaken döär beide olders evoderd. Et bröödseisoon is van halv april tot juli.

Foto-üütstallingeBewarken

  Dit artikel is eskreaven in et westveluwske dialekt van Nunspeet, in de Nysassiske Skryvwyse.