AKI Artez

AKI (Academie voor Art & Design) is een künstakademy in Enske. Et wördden up-eset döär tekstylfabrikanten in 1946 as de Academie voor Kunst en Industrie, of-ekört AKI. Disse akademy wördden up-eset ümme de achterstand in künst, kulture en houger underwys in Twente by te halen en ümme untwarpers te leaveren an de tekstylindustry hyrsoot. Nå jåren as künstnyverheidsskole edräied te hebben güng et in de jåren 60. de kante van de moderne künst up an. de AKI steyt wyd bekend as de meyst vrye en eigenwyse künstakedemy van Neaderland. Rechtervoort is et underdeyle van ArtEZ hougeskole vöär de künsten, mar süt sichsülve noch altyd as een appartstånde en kleine akademy. Et hevt verskillende steades ehad in de stad Enske. Mar sit nudaags (sünds 2013) up et olde tekstylfabryk Tetem II, in de wyke Roombeek. Döärdat Enske kört by de grense med Düütskland ligt, hevt de AKI ouk vöäle düütske studenten, mar ouk studenten van andere landen ofkumstig.

AKI Artez 2016

UpleidingBewarken

Et eyrste jår gå y pas in as y de vöärupleiding en/of de tolåtingseksamen ehaled hebt. Hyrmed test se u of as y wal waerdig genog bint ümme dår te möägen leyren. As y et ehaald hebt anenöämen te wörden, dan kryg y eyrst een jår heyl algemeyn up de richting wat y eköäsen hebbed. Up de Aki heb y de köäse tüsken ACD en Fine Art. Fine Art besteyt wear tüsken Painting en Sculpture. Vöär anvang van et eyrste jår kees y dår al vöär. Med et tweyde jår Fine Art heb y eköäsen óf skilderen óf skulptuur. Dan eigenlik begünt uwen upleiding pas echt. Dan kryg y uwen eigen warksteade aneweasen en gå y an de gang med uwen eigen untwikkeling as vry denkend- en doond- künstenmaker. Uwen eigen gedachtens en bealdspråke ståt der by in et middenpünte. De docenten wat der in de runde loupet bint altyd sülv ouk ervåren en 'evestigde' künstenaars, den u dår alleyne mar van hülpe bint (as råd) vöär uw eigen untwikkeling as künstenmaker.

Vakken wat der noch meyr an-eböäden wördet bint under ander: künstgeskydenisse, Filosfy en modelteykenen.

Bekende oldleyrlingen -en leyrarenBewarken