Bokelerbekke

De Bokelerbekke is ne bekke in de ömgeffige van Bokel in de gemeante Eanske in Oaweriessel. De bekke ström laanks Bokel in de richtige van de woatermölle in Eul, vanwoarof t vearer ström met de nöame Eulerbekke en Oazelerbekke öm ten neurdn van Zeander oet de moondn in de Börnse Bekke. De Teesinkbekke en de Rutbekke leawert woater an de Bokelerbekke.

De Bokelerbekke biej Bokelerhook.

t Grötste deil van t woater van de Bokelerbekke wör of-veurd via de Nieje Eulerbekke noar t Tweantekanoal.