Heufdmenu losdoon

Wikipedie β

Ree (deer)

(deurestuurd vanaof "Haart (daaier)")
Reewyvy
Et leevgebeed van de ree
Een rey

De rey (Latien: Capreolus capreolus) is een hertachtigen dey vöäle vöärkümt in Europa en in heyl Neaderland. Alleynig op Terschelling en Ameland kwamen sy oorprüngelik neet in vöär, mar dår bint se döär mensen op an ebracht. Se komt in busken, de heyde en op et veld vöär.

Anders as med andere hertachtigen kümt der by de reybokken geyn grote geweien op den kop.

Inhold

BeskryvingBewarken

De ree hevt een sandgeale töt roodbrune summervachte, in et winter is disse meyr grysbruun töt swarte klöyre. Volwassen reyen hebt geyn vlekken. De witte töt gealige rompvlekke is düdelik te seen. By mannegys is disse vlekken in et summer årdig düdelik. De nöyse is swart en de kinne is wit. De start is årdig kleyn (twee töt vere centimeter lank) en alleane te seen as he dret. In et winter stekt by et vrouwegy eyn bössy witte håren tüssen de achterpoten når achter, wat op eyn start lekt.

Eyn volwassen mannegy (reabok) hevt een simpel gewei, wat vake twey töt drye pünten hevt. Reebokken med vere ov vyve pünten seet y mar heyl mangs. Et gewey is vake 25 centimeter lank. In et winter gröäyet et gewey, en de basthüüd skuurt sy tüssen maert en juli der ov. Tüssen oktober en januark geet et gewey der ov. Eyn enkel mål heb y der ouk eyn vrouwegy (reegeit) by sitten dee eyn gewey op den kop hevt. Eyn jungen reebok van een jår old med alleane twey knöäpys wördt ok wal eyn knopbok enöömd. Wonnneyr as et gewey der noch geyn vertakkingens op hevt, nöömt se den eyn spitser, den bint van de leavtyd üm en nåby twey jår. Eyn gavvel hevt eyne vertakking. Waart u der wal vöär dat y neet denkt dat et antal vertakkingens gelyke is an de leavtyd. Ouk eyne van een jår kan al eyn gavvelgewey ov een sesendergewey op den kop hebben. Dit is arvelik en evörmdt når de ümstandigheyden wår as een bok in sit. Oldere reebokken hebt meystentyds eyn sesender, med twey ov dree pünten. Op latere leavtyd sollen se wear een gewey krygen künt sunder vertakkingens.

De ree hevt eyn kop-romplängte van 95 töt 140 centimeter, een swöyrte van 16 töt 35 gram en een skolderhöygte tüssen 60 en 90 centimeter. Mannegys bint over et algemeyn gröyter as de vrouwegys. Mannegys hebt emiddeld een skolderhöygte van 64 töt 67 centimeter, vrouwegys van 63 töt 67 centimeter.

Doon en låtenBewarken

Reen bint knabbelaars: hy et brümmels, bessen, twygen, schöäten, knoppen en loten van strüken en boumen as rosenstrüken en konneveren, krüden, grös, blader, nöäten, paddenstolen en landbouwgewassen so as tülpen, grånen en kroppen. In et summer döt he synen buuk vul an jund bladtys, en in et harvest ouk med eykels, wår knöäpen en twygen in et winter meyr wörd egeaten. Hy is der årdig verdacht up dat he alleyne de gesünde deylen van de planten op et. Tüssen eaten en herkouwen sit meystentyds so beaty eyne (in et summer) töt twey üür (in et winter).

De rey is håste altyd gangs by et düüsteren. Van september töt april is he alleane by nacht gangs. Van mei töt augüstüs is he dan wal weyr overdags gangs, vöärnamelik op gebeden wår as he neet estoord wörd sol he sich vaker overdag seen låten.

Foto uutstallingBewarken

NedersaksiesBewarken

Uutgoande verwiezingenBewarken

  Commons: Ree (deer) - plaetjes, filmkes en/of geluudsbestaanden.
  Dit artikel is eskreaven in et sallandsk.