Hulpe:Uutleg ovver bewarken

Disse zied gif uutleg over hoe Wikipedie warkt. t Is niet ingewikkeld um mee te doon, t is veural n kwestie van gewoon beginnen. Fouten maken is namelik niet arg: fouten wörden net zo makkelik weer hersteld. Mer hieronder krie'j dan toch effen wat uutleg, zoda'j t wat beter begriepen.

Baosis

bewark

Wikipedie warkt mit n eenvoudig baosisprinsipe. Klik op Bewarken (de knoppe bovenan n Wikipedie-zied). Je koemen dan op n zied mit n bewarkingsvienster waorin de inhoud van de zied steet. Schrief joew eigen tekste en klik op "Zied opslaon" a'j klaor bin! Je kunnen de zied oek eerst naokieken - klik dan op "Bewarking naokieken" onder t tekstvienster.

In t teksveld achter "Samenvatting:" geef je in t kort an wa'j ewiezigd hebben (en gien samenvatting van t artikel da'j krek eschreven hebben). Bie n niej artikel zo'j dan bv. as vermelding niej of niej, vertaald vanaof de nl-wiki kunnen zetten (mer t hoeft niet). Disse tekste steet dan in t overzichte da'j kriegen a'j op "Leste wiezigingen" klikken.

Op disse zied vie'j meer informasie over bv. t anmaken van n nieje verwiezing, n nieje paragraaf of n nieje regel. Mer der völt hier oek te lezen hoe'j teksten in laoten springen, en meer over wikistiel, verwiezingen, t maken van liesten, etiketten, tabellen, t gebruuk van spesiale tekens of t wiezigen van n ziednaam. Bi'j de eerste veurbeelden veurbie, dan zo'j zelf es kunnen uutproberen hoe'j disse spesiale effekten kriegen! Je kunnen oek oefenen in de zaandkule.

Verwiezingen derbie doon

bewark

Artikels in Wikipedie vallen op deur de grote hoeveulheid verwiezingen. Alle teksten die bie t bewarken [[vierkaante haakjes]] hebben, wörden verwiezing naor aandere artikels in Wikipedie, of bin t uutgangspunt veur nieje artikels.

Aofbeeldingen, foto's en illustrasies

bewark

Je kunnen aofbeeldingen, foto's en geluudsfragmenten opsturen naor Wikipedie.

He'j argens op t web n toepasselike, rechtenvrieje illustrasie evunnen, of he'j zelf n rechtenvrieje illustrasie emaakt of ekregen, zet t dan gerust bie an n artikel. A'j n foto in hoge resolusie hebben, ku'j t zo opsturen, en in t artikel of op de zied de grootte de aofbeelding anpassen (vergroten of verkleinen).

 1. zet de illustrasie of aofbeeldingen op de eigen komputer;
 2. klik op bestand opsturen in de kolom onder t Wikipedie-beeldmark;
 3. gao naor t veld onderan de tekste;
 4. klik 'browse' of 'blaojer' en kies uut t menu t bestaand (biev. aofbeelding.jpg) da'j vanaof de komputer opsturen willen;
 5. geef n dudelike umschrieving mit daorin de auteursrechtelike staotus van de aofbeelding.
 6. bevestig dat t bestaand rechtenvrie is (t hokjen anvinken);
 7. klik bestaand opsturen.
 8. As t elokt is, dan steet de aofbeelding op de wikiserver (dat ku'j naokieken in de lieste van aofbeeldingen, helemaole bovenan).
 9. Gao naor t artikel en zet der as volgt de foto bie (mit n kaoder):
    [[Bestaand:Aofbeelding.jpg|thumb|korte beschrieving]]
  of mit umraming, de aofbeelding rechts van de tekste, en de aofbeelding verkleind (uutedrokt in PX, pixels):
    [[Bestaand:Aofbeelding.jpg|thumb|right|250px|korte beschrieving]]
  of (zonder kaoder)
    [[Bestaand:Aofbeelding.jpg|right|korte beschrieving]]
  He'j de foto liever tussen de tekste, dan du'j dat zo:
    [[Bestaand:Aofbeelding.jpg]].

Geluud

bewark

Anklikbaore geluudsfragmenten opnemen in de tekste geet mit:

[[Media:OGG-vorbis_geluidsfragment.ogg|tekste]] of
[[Media:MIDI-bestand.mid|tekste]]

Nieje zied

bewark

Der bin verschillende manieren um n nieje zied te beginnen. Wi'j drek beginnen? Tik de naam in van t nieje artikel en drok op de knoppe:


Nieje alinea beginnen

bewark

Je kunnen n nieje alinea beginnen deur twee keer op de invoeg- (insert) of weerummetoetse (backspace) te drokken. A'j de toetse n keer indrokken, zo as hier, dan he'j gien nieje alinea (zo as je zien, of beter ezeegd zo as je t niet zien :-), want je kunnen niet zien wat der niet is - behalve a'j op de bewarkingszied kieken).

Nieje regel / alinea

bewark

Je kunnen n nieje alinea beginnen deur n regel leeg te laoten.

Kode:
Dit is
<br />de juuste maniere
<br />um n nieje regel te beginnen.

Resultaot:
Dit is
de juuste maniere
um n nieje regel te beginnen.

Op Wikipedie wörden meestentieds de veurkeur egeven an n nieje alinea.

Kode inspringen:
:Blablabla.
::Blablabla.
:::Blablabla

Resultaot:

Blablabla.
Blablabla.
Blablabla
Disse regel is in-esprungen mit behulp van een spasie, mer umdat der normaal nooit n spasie gebruukt wörden bie anvang van n regel, zal t hier verschienen as n spasie in n lettertype mit vaste breedte, zo as "Courier".
Mit aandere woorden, a'j n paragraaf beginnen mit een of meerdere spasies, dan zal de tekste zowel in-esprungen as in n lettertype mit vaste breedte ween. Dit is veural händig bie teksten en liesten die deur tabulasie uuteliend mutten ween.
Je kunnen oek zien dat n in-esprungen tekste mit spasies deurlöp an de rechterkaante van t scharm, begin dus n nieje regel as joew tekste brejer is as joew scharm.

In dit blok zal de tekste niet deurlopen, umdat der rekening ehölden is mit de breedte van t
scharm. Op de plekke waor je de zin 'weerumme' willen laoten gaon, drok je gewoon op de
invoegtoetse of op de weerummetoetse en typ éérst n spasie veurda'j de zin veerder
schrieven.

Kode schunedrokt: ''Disse regel is schunedrokt''
Resultaot: Disse regel is schunedrokt

Kode vet: '''Disse regel is vet'''
Resultaot: Disse regel is vet.

Opmarking Je kunnen oek de standard-HTML-kodes <i>, <b>, <em>, <cite> of <strong> gebruken. t Gebruuk van de Wiki-syntaxis verdient liekewels de veurkeur.

Liesten

bewark

Kode lieste mit nummers:
#Onderwarp 1
#Onderwarp 2
##Subonderwarp 1
##Subonderwarp 2
#Onderwarp 3, enz.

#Onderwarp een

Resultaot:

 1. Onderwarp 1
 2. Onderwarp 2
  1. Subonderwarp 1
  2. Subonderwarp 2
 3. Onderwarp 3, enz.

[u]onderstreept[/u]

 1. Onderwarp 1

Kode:
:#Enummerd kan t oek
Resultaot:

 1. Enummerd kan t oek (gebruuk : (dubbele punt) # (hekjen). De regel sprink oek nog in)

Kode mit vette stippen:
*n Onderwarp (n steerntjen veur de tekste)
* Nog n onderwarp (n steerntjen en n spasie)
**Je kunnen as t waore stippen binnen de stippen zetten (tweje steerns)
*** Dreje steerns!

Resultaot:

 • n Onderwarp (n steerntjen veur de tekste)
 • Nog n onderwarp (n steerntjen en n spasie)
  • Je kunnen as t waore stippen binnen de stippen zetten (tweje steerns)
   • Dreje steerns!

* Eerste punt
*# Subpunt 1
*# Subpunt 2
*#* Subsubpunt 2a
::: volgende alinea in subsubpunt 2a

Resultaot:

 • Eerste punt
  1. Subpunt 1
  2. Subpunt 2
   • Subsubpunt 2a
volgende alinea in subsubpunt 2a


;Ensyklopedie : händig naoslagwark
;Openbron : n projektmaotige maniere van warken waorbie iederene veraanderingen an mag brengen in t projekt
;Wikipedie : n openbronensyklopedie

Resultaot:

Ensyklopedie
händig naoslagwark
Openbron
n projektmaotige maniere van warken waorbie iederene veraanderingen an mag brengen in t projekt
Wikipedie
n openbronensyklopedie

Horizontale strepen

bewark

Je kunnen n horizontale strepe trekken deur vier of meer scheidingsstreepjes horizontaal achter mekaar te tikken: ---- en dan krie'j dus n strepe:


Wiki en HTML

bewark

Je kunnen oek (de meeste) HTML-kodes gebruken. Mer as der oek n meugelikheid in Wiki is, he'w dat liever.

A'j willen dat Wiki-syntaxis of HTML-opdrachten niet zo elezen wörden, gebruuk dan <nowiki>. Bekiek de bewarkingszied van disse zied veur veurbeelden.

Spesiale tekens

bewark

Misschien mu'j vake gebruukmaken van spesiale tekens, zo as disse: ö À α
Je kunnen superskript en subskript toepassen en je kunnen t lettertype anpassen in grootte of kleur!

 • f(x) = a0 + a1x1 + a2x22 + a3x33
 • f(x) = a0 + a1x1 + a2x22 + a3x33

Deursturen

bewark

A'j de bezeuker van n zekere zied deursturen willen naor n aandere zied (naor n zied mit n betere titel bieveurbeeld), dan ku'j daorveur de opdracht #DEURVERWIEZING [[nieje ziednaam]] intikken op de bovenste regel van t bewarkingsveld.

In de zaandkule ku'j al disse dingen oefenen! Mer je kunnen vanzelf oek mitene an de slag gaon!

Inhoudsopgave

bewark

Zo as bovenan op disse zied te zien is, verschient de inhoudsopgave vanzelf as t artikel meer as dree koppen hef, behalven a'j t uutezet hebben in joew veurkeuren. De inhoudsopgave kan uutezet wörden deur bovenin t artikel __NOTOC__ neer te zetten.

Oek ku'j dan de verschillende onderdelen van n artikel ampart bewarken, deur naost n koptekste op de verwiezing "bewarken" te klikken. Dit kan uutezet wörden deur de opdracht __NOEDITSECTION__.

Kategorieën

bewark

Op de meeste ziejen zie'j onderan n verwiezing naor kategorieën. Dit betekent dat de zied op een of meerdere liesten mit ziejen over vergeliekbaore onderwarpen steet.

Ondertekening of haandtekening

bewark

A'j onderan n tekste dree golfstreepjes (~~~) zetten, wörden t vanzelf vervöngen deur joew gebrukersnaam, mit n verwiezing naor joew gebrukerszied. A'j vier golfstreepjes gebruken (~~~~), dan wörden oek de daotum en tied derbie ezet.

Deur vuuf golfstreepjes te gebruken verschient allinnig de daotum mit de tied, as volgt: 19:39, 18 jan 2007 (CET)

Ondertekeningen maggen niet gebruukt wörden op artikelziejen, dit is te zien in de geschiedenisse.