Moi gebruker:80.57.192.8,

Mooi de'j metdeankt oawer oonze Wiki. Iej hebt in t ärtikel oawer Oatmörsken de skriefwieze anpast, met as reedn det t in t Dialexicon zo steet. Det is wal woar, mer dr beent ook skriefwiezes dee't wal den -n dr achter zet. t Dialexicon is ne richtliene, gin reeglemeant.

Vie köant zeen de'j ook al earder hebt met ehulpn. Zo'j nit es n eegn profiel anmaakn, zode'w nit allene mear oew IP-nommer zeet, en op oewe persoonlike ziede oawerlegn, as t neudig is?

Goodgoan,

Woolters 11:59, 16 jun 2010 (CEST)

Moi Woolters, woar mien et um geet is de spelling-eenheid veur dizze Wiki, te vergelieken met Wiki-nl. Mo'j moar ens kiekn op wiki-nl, doar hebt ze pas de schriefwieze Oatmörske deur'evoerd. Kwetneet of da'j et doar wiezigen künt of da'j et hier möt herneumen noar Oatmörske. As Oatmörsken de officiële skriefwieze is veur nds-nl, dan zol dat ook zo bi'j wiki-nl mötten wean liekt mien. Ik heb doar wal ne veurstel. Mieskien kö'w de wieze Oatmörske(n) broekn zodat beide skriefwiezes in ene umskrieving past? Veur ne profiel bun ik hier te weinig... Goodgoan, --80.57.192.8 13:01, 16 jun 2010 (CEST)


Disse oaverlegsyde höyrt by een anonyme gebruker dee noch geen gebrukersname hevt, of et neet gebruukt. Dårümme gebruken wy et IP-adres ter identifikaty. Een IP-adres kan döär meyrere lüde gebruked wörden. As jy een anonyme gebruker binnet, en et gevööl hebbet dat jy berichten kryget dee neet vöär ju bedoold binnet skryv ju eigen dan in of meld ju eigen an üm verwarring mid andere anonyme gebrukers in de tokumst te vöärkommen.