Welkömstmal zatt hier, moar t is nich mear nödig. Servien (overleg) 19:32, 25 jul 2013 (CEST)

Moi! Wolkom öp AnnaOurLittleAlice's oawerlegpoagina! A'j wat te zegn hebt oawer öf teagn miej dan kö'j det hier neerzetn!
Önnödige berichtn könt verwiederd wörn, moar oawer t algemean zöl det nich beurn. D'r zöl wa ne verwiezige oawerbliefn.
Ginne kleurkns? BAH! Kleurkns bint t beste in n healn wearld! ~ Anna

Mooi warkBewarken

Huj, AnnaOurLittleAlice! Mooie artikels en foto's he'j emaakt, mien komplimenten! Goed da'j meedoon. Servien (overleg) 15:10, 31 jul 2013 (CEST)

Moi!Bewarken

Ha AnnaOurLittleAlice, mooi de'j metdoot. Eandelik es ene oet Oost-Tweante. Töt non too was ik n ennigsten Tweantsen skriewer hier, mer ik skriewe völle in t Riesns, dus Oost-Tweants is vuur mie n heel aander geval. Zo'j es noar bv. Gibraltar wiln kiekn, want det he'k probeerd in t Oost-Tweants te skriewn, mer t kan wean at det nog wal wat anpassing kan liedn. Mooie foto's he'j ook. Dee wi'w dr gearne bie hebn. Goodgoan en völle wille met metskriewn! Woolters (overleg) 12:04, 12 aug 2013 (CEST)

Moi, daanksweard vuur oewe anpassingn. Volgens mie heb ieleu aandere woardgeslachtn as vieleu in Riessen, bv. "Plaante" krig bie oons mearvoold "plaantn" en nit "plänte". Ook in t Hoogduuts krig t ginne klaankverbuging: pflanz - pflanzen. Mer det kan bie oeleu aanders wean as bie oons. Woolters (overleg) 13:34, 15 aug 2013 (CEST)
Hej. Joa, det ha'k ok a wa mearkt. Innerdoad gee't in t Heugduuts ok zönner nen umlaut. k Wette vearer nich ö't ok in t Neerduuts nen umlaut hef, moar zoo-a'k t leard hebbe hebt alle mänlike en önziejdige weurde en zölfs n antal vraawlike weurde nen umlaut, ok dee, dee in t Heugduuts det nich hebt.
Wa'k ok mearkt hebbe biej oons in t hoes is de'w in völle weurde nen soort kleenkerharmonie hebt. Zoo kö'j biejveurbeald in minne ärtikeln oawer streume, zoo-as loa'w zegn Pont Pill en Hvítá (Borgarfjörður) zeen de'k in streumöpwöarts (zoo-as in Pont Pill) t löatste stök oars skriefe (en oetsprekke) as streumofwoarts (zoo-as in Hvítá (Borgarfjörður). Dit ömdet "wöarts" better klönk met "öp" as "woarts", en oarsömme ok. Noe we'k dös nich öf det d'r lokoal biej hör öf de't eets is de'w samn as kleainn sprekkersgroop deur n tied henne öntwikkeld hebt, moar k skrie't woan zoo-a'k t leard hebbe en a't eets is de'w dös nöch nich earder mearkt hebt, dan zo'k denkn de'w eets interessaants vöndn hebt hier.
t Kän traawns ok nöch wean det oons plat kenmearkd is deur t kontakt de'w hebt met de Duutsers. Wiej hebt völle vreende a'n oarn kaant van de Glanerbekke en t kän wean de'w deur n tied henne n soort Tweants/Eanskes-Duuts mengsel moakt hebt. Moar k denke de'w det misskien better wat oet-breaier besprekn könt. AnnaOurLittleAlice (overleg) 14:54, 15 aug 2013 (CEST)

WelkumsteBewarken

Moi Anna, Komt der bi'j! Ik zee da'j good gangs bunt hier op de wiki. Ik sprek/skrief Achterhooks, maor ik wet zeker da'w mekare wal verstaot.

Eén vräogske: a'j verwiezingen naor kategoriejen maakt, zo'j dan Kategorie willen gebroeken, in stae van Kattegerie? Zeet De Praothoek, waor ik daorovver wat ezegd hebbe. Ik heb der al wat verbetterd, maor i'j bunt zo produktief (en gaot daor veural met wieter!), da'k mien bot NaegelBot ok an t wark ezat hebbe. Wieters niks as lof, ik wol da'w meer van zukke skrievers hadden.

Goodgaon en haenig an: Droadnaegel (overleg) 23:44, 16 aug 2013 (CEST)

Moi,
Bedaankt!
k Zol d'ran denkn. k Hadde a wal in n Proathook doon kiekn, moar ik döa d'r veura Neerlaandse titeln in zeen en bin doarnoa dreks d'r moar wier oet-goan. Vanof noe zö't wal "Kategorie" wean.
P.S. k Denke nich de't dialektverskil zoo gröt is de'w mekoar nich mear verstoan könt. k Kö't in dit eval oarig good begriepn, dös doar zi't wal good.
Goodgoan.AnnaOurLittleAlice (overleg) 23:52, 16 aug 2013 (CEST)

Positiekaarte Engelaand en mallen.Bewarken

Moi, Ik zag da'j wat met mallen an t proberen bunt egaone, en positiekaarte Engelaand wol nog neet helemaol. Ik denke dat t no good is. Anders laot maor wetten.

Ik zal ow wieters ok nog wat helpen met mallen:

A'j dan den mal hebt an emaakt, kö'j t beste op zieden waor da'j m wilt gebroeken, den mal anropen met {{mal|...}} en de juuste parameters/invulvelden. Zeet River Dart‎, daor he'd der ene veur edaone.

Ik hop da'j der zo oet komt. Droadnaegel (overleg) 21:03, 22 aug 2013 (CEST)

Moi,
Det ha'j good zeen, en k wistn nich healmoal zekker hoo'j t preseas doot. Doarömme warn t ok oetpröbeerseln. Bedaankt veur de extra informoasie, k ha't wa öp pröbeard te zeukn moar k kö't neargnens veendn.
Persönnlik veend k det kleurskns best wa broekt zolt mötn könn wörn, moar k zolle miej an de reageln holdn dee'jleu earder an-moakt hebt. Oet niejswilndheaid, wat was doar n readn veur? Want miej lik t eaignlik best wa meujer a'j biejveurbeald veur netuurgebeedn nen greunn tabelkop hebn zol. Moar de's eets de'jleu moar oawer beslisn mött, k zo't vanof noe wa zoo loatn.

AnnaOurLittleAlice (overleg) 12:54, 23 aug 2013 (CEST)

Kleurkes, ik stao der wat dubbel in: good kleurgebroek kan helpen um den laezer struktuur te gevven, slecht kleurgebroek leidt of. Veur n paar jaor her waren de infoboxen hier nen kraom, en he'k der nogal wat tied in estokken um alles wat eendudiger te kriegen. In beginsel he'k gin bezwaor teggen kleurgebroek, maor t gif gauw wildgreui. A'j kiekt naor de meest bekekken webstaes op t moment: facebook, google/gmail, nu.nl, youtube, twitter: allemaol weinig kleuren. En daor hold ik van: gin tunt dee't ofleidt van de inhold. Stielvol bunt gin skreeuwende kleuren, as Amerikanen geerne hebt, maor kleine aksenten, as Bang en Olufsen. Kleuren könt wat mi'j angeet wal, maor leasbaorheid (in elk thema as Vector ezw) en inhold is belangrieker. Dus hoog kontrast (donkere letters op lechte achtergroond of umgekeerd), weinig kleurverzadiging (gin primaire kleuren as knalgael, knalgreun) en dan zol t motten können. Wellicht mo'w daor in de Praothook s ovver näolen, niks zo subjektief/POV as smaak, en dan geet de diskussie wieter as tussen ow en mi'j. Droadnaegel (overleg) 00:13, 24 aug 2013 (CEST)
Noe'k t ok zoo bedenke... k hebbe de ANS-spellignsrichliendn es noa doon kiekn, en k hebbe de völgnde vroage: d'r steet in de'j ao en ae broekn mött, moar det veura n ao biej t Tweants ok oa wean majt. Hoo wi'j de'k det doo met maltekstn, want dee doo'k nöamlik in t Tweants en veur miej broe'k dan ok netuurlikerwies oa?
Alvaste bedaankt.

AnnaOurLittleAlice (overleg) 13:06, 23 aug 2013 (CEST)

AntwoordBewarken

Antwoord op: Overleg gebruker:Droadnaegel Droadnaegel (overleg) 23:52, 23 aug 2013 (CEST)

diskussie ovver ANS no verplaatst naor:Overleg_Wikipedie:Algemene_Nedersaksiese_Schriefwieze

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global surveyBewarken

  1. This survey is primarily meant to get feedback on the Wikimedia Foundation's current work, not long-term strategy.
  2. Legal stuff: No purchase necessary. Must be the age of majority to participate. Sponsored by the Wikimedia Foundation located at 149 New Montgomery, San Francisco, CA, USA, 94105. Ends January 31, 2017. Void where prohibited. Click here for contest rules.

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia surveyBewarken

(Sorry to write in Engilsh)