Snæfellsnes is t grötste skiereailaand van Ieslaand en leg tuskn n Faxaflói-baaj in t zuudn en n Breiðafjörður-fjord in t neurnd klemd. n Bargketn löp in eust-westlike richtige oawer de heale längte, en t heugste peunt doarvan is de 1446 meater heugn Snæfellsjökull. Det is n vulkaan met nzölfdn noam woar ok nen gletsjer öp leg. n Vulkaan kän öp meuje, friske däge vanoet Reykjavík zeen wörn, det önnevear 120 km zuudeustliker leg. Vlok biej n gletsjer kö'j n Bjarnafoss veendn.

Zuudköste.
Búlandshöfði.

Snæfellsnes wör söms t mini-Ieslaand nömn, ömde't völle laandsköppe d'röp hef lign dee'j ok oawer n rest van t eailaand trögveendn könt, zoo-as vulköane, lavavealdn, klifn, zwärte straandn, grötte, boasaltförmoasies, woatervälle, meern, wärme en kölde woaterkweln enz. Ne biejzöndreheaid is det d'r meardre kweln bint woar ech börlnd kolzuurholdnd mineroalwoater (ölkelda in t Ieslaands) noar de öppervlokte börrel. De grötste en bekäntste is n Lýsuhóll.

Eankle dörpe en städskns öp n neurdziejd van Snæfellsnes bint, van west noar eust, Rif, Ólafsvík, Grundarfjörður en Stykkishólmur. An de zuudköste ligt Arnarstapi en Hellnar. In t westn ligt Dritvík en Beruvík, twea viskernsplöatskns dee noe verlöatn bint.

Biej Hellissandur (vlokbiej Rif) steet de heugste konstruksie van West-Europa, de zendmaste van t Zendstasjon Gufuskálar.