Oaverysselakademy

(döärstüürd vanaf "Iesselakkedemie")

De Oaverysselakademy (officieel: Stichting Overijsselacademie), töt 2022 Ysselakademy, is een undersööksinstituut vöär de neadersassiske dialekten van Oaveryssel, dårnåst höldt et sik beasig med regionale geskydenisse en de traditys dee dårmed verbünden bint. De Oaverysselakademy is evästigd in de oaverysselske stad Zwolle, en is up-erichted in 1977 in Kampen as de Stichting IJsselakademie (to noch mid een K). In 2014 bint se verhüüsd når Zwolle.

Eyrtyds was de Oaverysselakademy ouk ne üütgeaverye, dee aktiviteiten hebben se inmiddels låten vallen. De werksaamheiden van de Ysselakademy bint dårdöär in de vöärbye jåren versköäven van de üütgåve van boken når de organisaty en üütvoring van multimediale projekten.

De Oaverysselakademy hevt ouk een eigen skryvwyse üütebracht, de Ysselakademy-spelling, dee untwikkeld is vöär et noordoaverysselsk, sallandsk en oustveluwsk.

See ouk

bewark

Üütgånde verwysingen

bewark
  Dit artikel is eskreaven in et sallandske dialekt van Zwolle, in de Nysassiske Skryvwyse.