Ysselakademy-spelling

De Ysselakademy-spelling (in de skryvwyse selv: Iesselakkedemie-spelling) is een spellingsrichtlynde dee untwikkeld is döär de Ysselakademy vöär et noordoaverysselsk, sallandsk en et oustveluwsk. As basis vöär disse spelling is de neaderlandske spelling eköäsen, ümdat der vanüüt egån wördt dat ydereyne dee streaktaal wil skryven ouk neaderlandsk kan skryven, dan wördt et ouk makkeliker üm et gauwer an te leyren. Skryvwyses as schriemm (skryven) of oe:mm (hoven) sül jy düs neet teagenkummen. De Ysselakademy-spelling likt årdig up de SONT-spelling, up een pår punten nå, byvöärbeald: hontien in plaatse van hondtien en et underskeid tüsken de klanken ä [æ] (völt in SONT under e, in verkleinwoorden ä) en ää [æː] (völt in SONT under ae).

Letters en kombinatysBewarken

KlinkersBewarken

Nåst de a, aa, e, ee, i, ie, o, oo, u, uu, y, en de gebrükelike neaderlandske tweyklanken heb jy under andere:

Klank Upmarking/vöärbeald IPA
ä dät, kämpien, därde [æ]
ää äärde, määl [æː]
èè, è algemeyn gebrüük - in oapen
lettergreape èè, in eslöäten
lettergreape è, bv. sprèèk/sprèken
[ɛː]
ae deselvde klank as èè, gebrüken se
allinnig in de Kop van Oaveryssel of
Zwolle, in woorden as tael en verhael
[ɛː]
ö lös, jörksken, ehöngen [ɶ] of [ɜ]
öö strööltie(n), löög [ɶː] of [ɜː]
ao praot, verhaol, aover, kaoken [ɔː] of [ɒː]*
i'j wi'j, bi'j, ni'j [ɪʲ]

MeadeklinkersBewarken

Krekt so as se in et neaderlandsk binnen.

Üütgånde verwysingBewarken

  Dit artikel is eskreaven in et sallandsk, in de Nysassiske Skryvwyse.