Agnosticisme (elatiniseerde vörm van et greeksken ἀγνωστικισμός, a-gnōstikismós van oldgryksk ἀγνῶσις, a-gnō̂sis sünder weaten, sünder kennis) is et filosofiske standpunt, dat annamen – in et bysünder teologiske, dy et bestån of neet bestån van ne hougere instanty, byvöärbeald van nen god, betrevvet – ünverklård of neet verklårbår bünt.[1] Anhangers van et agnosticisme wördt agnostici enöömd.

Thomas Henry Huxley bedacht et begrip agnosticisme uutendelik.

Agnosticisme is ne werldvisy, dee in et besünder de principiele begrensdheyd van et menskeliken weaten, verstån en begrip benådrükket. De möägelikheyd van et bestån van nen transcendent wean of ne transcedente grundslag wördt neet bestreaden. Agnosticisme is sou wal med teisme as ok med ateisme vereynigbår, ümdat der gelööv in god möägelik is, sölvs woneyr men de möägelikheyd van de seakerheyd van syn bestån teagenspreakt. Net sou is de upvatting, wårin ateistiske vöärstellen wårskynliker bünt as teistiske, med et agnosticisme vereynigbår. De vråge „Geavt et nen god?“ beantwöärdet agnostici dårüm neet med „ja“ of „nee“, mår med „Ik weat et neet“, „Et is neet düdelik“ of „Et is neet beantwöärdbår“.

Geskydenis

bewark

Et begrip agnosticisme wyr in disse förm döär Thomas Henry Huxley (1825–1895) bedacht. Skounwal et geyt üm ne noch jungen uutdrükking, is de dårachter skülende upvatting düdelik older en wördt onder andere in Rigveda, by Laozi (sjineeske filosoof in den 6en eeuw v. Chr.) as ok by sofisten en eynige andere grykske vöärsokråten.

Al in den 5en eeuw v. Chr. verklården Protagoras, eyn van de vöärsokratisken sofistiske filosofen van de grykske oldheyd, synen agnostisken standpunt med de wöärden: "Wat de goden angeyt, kan ik neyt wetten as se wel of te neyt beståt, of ho se bünt. Völle saken ståt kennis in den weg, wårunder de undudelikheid van et underwarp en de körtheid van et meanselik levven."

Nen – minder erinnerden – agnostisken grundslag skynt in den vroggen romeinsken keysertyd (parallel med et begin van et vrogge christendom) in deylen van et volk verbreid eweasd to weasen; sou leyt de skryver Petronius in synen satirisken roman Satyricon (in de scene van et gastmål van Trimalchio) den protagonist Ganymedes disse wöärden in den mond:

In den 18en en 19en eeuw leggen de filosofen David Hume, Immanuel Kant en Søren Kierkegaard kritiske teagenpositys van de verskydene godsbewysen an den dag, wårin see öäre twyvel gaven of et nen definitiv, ünumstoatelik bewys vöär of teagen et bestån van god geaven könde. De amerikånske redenår Robert G. Ingersoll wördt up grund van syne waleformuleerde tekste oaver dit tema ok as „the Great Agnostic“, „de groute agnosticus“, anedüded.

In den 20en eeuw gealdt Bertrand Russells religykritiske proovskrivt Wårum ik gin christen bün (1927) as nen klassisk dokument van et agnosticisme. Nen later skrivt van densölven auteur heit Am I an Atheist or an Agnostic? („Bün ik ateist of agnosticus?“).

Varianten van et agnosticisme

bewark
Agnostisk ateisme
Agnostiske ateisten bünt ateistisk, ümdat see neet gelövet in eyn of meerdere goden en agnostisk, ümdat see neet bewearet too weaten dat der gin god besteyt.[2]
Agnostisk teisme
Agnostiske teisten bewearet neet too weaten van et bestån van nen god; dan noch gelövet see in eynen (ov meerdere).[3]
Apateisme (ok „apatisk“ of „pragmatisk agnosticisme“)
De meaning dat de vråge når et bestån of neet bestån van god üninteressant en beteakenislous wart. Sölvs as eyn of meerdere goden beståt, hevt öär bestån feytelik gin groute beteakenis vöär et leaven van de menskheyd. Et apateisme baseert sich up meaningen van den greeksken filosoof Epikuros.
Ignostisisme
De meaning dat de vråge når et bestån of neet bestån van „god“ beteakenislous is, sou lang as et ginne koherente definity van et begrip „god“ geavt. Nen ignosticus segt: „Ik weat neet wat y med et woord ‚god‘ bedoolt en kan dårüm ginne uutspråke oaver dit bestån of neet bestån doon.“ De benåming ignostisisme wyr döär rabbi Sherwin Wine (1928–2007) bedacht, den oprichter van et geselskap vöär humanistisk jöädendom. Vöärloper bünt skonwal al in de låte oldheyd too vinden.
Stark agnosticisme (ok „hard“, „esloaten“, „streng“ of „permanent agnosticisme“)
De meaning dat et bestån of neet bestån van goden in de båsis ünherkennbår is, vöär alle mensen en vöär alle tyden.
Swak agnosticisme (ok „week“, „oapen“, „empirisk“ of „temporeel agnosticisme“)
De meaning dat et bestån of neet bestån van goden vöär de oapenbårders sölv en töt et moment van de oapenbåring ünbekennt wart.

Agnosticisme en teisme

bewark

In principe bünt agnosticisme en teisme medeynander vereynigbår, want men kan in nen god gelööven, ok sünder syn bestån as verseakerd too sen (epistemiske logika, byv. gelööven as „as wårskynlik beskowen“).

Skonwal in de praktyk ståt vöäle agnostici kritisk teagenoaver et gelööv in (konkrete) goden. De godsbewysen van et teisme (byv. in et jöädendom, et christendom of de islam), et oapenbåringsweaten en de in religys oavereleaverde wunderen en wydere argumenten vöär et bestån van hougere weasens holdet når et oardeyl van agnostici by weatenskaplike beskowing gin stand. Ne godsteory, dee neet weaderelegt wörden kan, gealdt in de ougen van vöäle agnostici vanweagen et fålen van de falsifiseerbårheyd as ünweatenskappelik, sou as in de analogy van „Russells teekanne“ verdüdeliked wördt. Disse segt nåmelik nyts öäver öäre wårheyd. See müt dårüm vulgens den as Ockhams skaermesse bekende denkreagel vermeden wörden, dår see nen ünnöydig ekompliseerde verklåringspoging wardt. Vöäle agnostici wyset in et bysünder antropomorfe godsvöärstellingen af, ümdat öär disse to stark an de menslike kultuur en vöärstellingswerld gebunden skynet.

Eyn förm van teisme, dee döär vöäle richtingen van et agnostisme aksepteert wördt, is et panteisme, dat de werld, de natuur en et universum as 'göddelik' anwyst, sünder dår wyder nen god vöär an too wysen. vöäle filosofen, byvöärbeald Schopenhauer, sagen et panteisme skonwal as deagelik ateisme.

Agnosticisme en ateisme

bewark

Sums wördt et agnosticisme valselik med ateisme gelykesteld. Et geyt skonwal üm twey verskillende teoryen. By et agnosticisme geyt et üm de principiele (ün-)möägelikheyd van de bykommende beslistheyd med betrekking töt bepålde vrågestellingen (byv. dy når et bestån van god), by et ateisme dårinteagen üm de öävertüging dat kontroleerbåre bewysen vöär et bestån van god töt now too neet når vöären ebröcht bünt of dat god neet besteyt. Wyders is et agnosticisme vöäral ne filosofiske posity, terwyl et ateisme sich vöäral as teagenpool van et teisme set.

Under de neetteistiske agnostici vindt men twey söärten upstellingen når et ateisme:

  • De afwysing sou wal van et (starke) ateisme as ok van et teisme. Vanweagen de begrensdheyd van et mensliken weaten oaver et universum en de begrensdheyd van onse vöärbealdingskracht wart et net sou irrationeel nen „ünkritisk gelööv in et neet bestån“ as nen konkreet of neet konkreet gelööv in et bestån van nen god an too nemmen. Döär anhangers van disse posity wördt benådrükt dat et in feite ünnöydig wart, sich – ovwal döär middel van ne inskatting van wårskynlikheyden ovwal up grund van nen filosofisk werldbeald – an ne „gelöövsposity“ in disse vråge too binden.
  • De vervlöchting van agnosticisme en (swak) ateisme. see wördt, nårgelang de sichtswyse, as agnostisk ateisme of as ateistisk agnosticisme anedüüd – oaver de völgorde van de konsepten besteyt üneynigheyd. By disse posity wördt et standpunt anehangd dat et bestån van nen god inderdåd ünbekend is, skonwal up grund van Ockhams skaermesse et neet bestån plausibeler wart.[4]

Verwyterd begrip

bewark

Et wöärd agnosticisme kümt in nen verwyterden beteakenis behalve in teologiske ok algemeyn in metafysiske of kennisteoretiske konteksten an bud, byvöärbeald med betrekking töt de vråge of et nen leaven nå den dood of ne reinkarnåty geavt. Ok hyr kan ne agnostiske posity inenömmen wörden, dee de ünbeslistheyd erkennt of benådrükt.

Sums wördt et begrip agnosticisme as synonym vöär skeptisisme gebrüket, üm kennisteoretiske lear an too düden, dee de kennbårheyd van de geheyle werld of up weasenlike terreinen betwyvelt.

Kritik

bewark

Van teistiske kant uvent de natürlike teology principiele krityk uut up agnosticisme. Disse beweart dat men sünder terüggreape up göddelike oapenbåringen enkel döär middel van et mensliken verstand bewysen kan dat god besteyt. Thomas van Aquino wydden an et agnosticisme (sünder dat wöärd too gebrüken) in syne summa contra gentiles et 12en höydstük van et 1en book. Dårin kümt hy töt de konklusy dat men inderdåd neet bewysen kan, wat god wart, skonwal seyr wal, dat god besteyt. Dit standpunt wyr låter döär vöäle filosofen – wårunder Kant – verwörven, dår et bestån van god (vgl. godsbewys) sich noch verifiseren noch falsifiseren löät. Vöär Joseph Ratzinger is et agnosticisme wal ne teoretiske, skonwal ginne praktiske opty: „As pure teory lykt et höygst verlichtend, mår agnosticisme is in wean meer as teory“. see knapt as ne seypbälle, woneyr men öär in öäre wåre reikwyde probeert too „praktiseren“. Vöär de kwesty oaver god wart „vöär nen mens gin neutraliteyt möägelik“ en hy kan enkel „ja of nee seggen en eyn van disse med alle konsekwentys töt in de kleinste dingen van et leaven annemmen.“[5]

Ok van de syde van et ateisme wördt et agnosticisme bekritiseerd. sou meant den britsken bioloog Richard Dawkins in syn book De godswån dat „nen seaker agnosticisme [skonwal de] gepaste holding in vöäle weatenskaplike kwestys“ wart, mår by god wart dit neet et geval, ümdat et bestån of neet bestån van god neet evven wårskynlike optys wart.[6] Hy düüdt sichsölv an as „de facto ateistisk“: Hy vindt et bestån van nen god seyr ünwårskynlik en leidt syn leaven med de anname dat der gin besteyt[7] – ne handelswyse, dee hy den mens in et algemeyn tooskrivt. sou sollen wy in et dageliks leaven dertoo neigen, oaver dingen, wårvan wy et bestån, strikt enömmen, noit volledig uutslüten künnet, sou as de tandenfee, Russells teekan of et vlygende spaghettimonster, too spreaken, asov see neet beståt.[8]

Literatuur

bewark

Uutgaonde verwiezings

bewark

Referentys

bewark
  1. William L. Rowe: Agnosticism.
  2. What’s the difference between an atheist and an agnostic?
  3. What’s the difference between an atheist and an agnostic?
  4. Atheism and Agnosticism.
  5. Joseph Ratzinger: Agnostizismus – eine lebbare Option?
  6. Richard Dawkins: Der Gotteswahn, 6.
  7. Richard Dawkins: Der Gotteswahn, 6.
  8. Richard Dawkins: Der Gotteswahn, 6.
  Dit artikel is eskreaven in et achterhooksk.