Moi!

Welkommen bie wikipedie! Ik zag dat joe t artikel IJmuiden aanmôkt haren en doarmit mit de schriefwedstried mit doun willen. Doar wìns ik die noamens de Nedersaksische wikipedie veul sukses mit! Mag ik joe vroagen woar of joe vot kommen, oftewel, welk dialekt joe ien schrieven?

As joe vroagen hebben, kinnen joe dij aaltieds stèllen op aine zien overlegziede of ien t Wikipedia:Praotkefee!

Groutnis, Grönneger 1 22:48, 2 apr 2010 (CEST)

Tweantsen TaalwiezerBewarken

Moi! Machtig mooi de'j metdeankt. Nieje andreages zeent aait welkom. Toch heurt oew biedreage oawer n Rookkamer in n Tweantsen Taalwiezer mear bie t artikel oawer neosassismes, ducht mie. Kiekt oe det es n moal an, en kiekt dan ook o'j dr nog mear weett ;). Goodgoan! Woolters 23:07, 16 jun 2010 (CEST)

SkriefwiezeBewarken

Moin Tristan,

Dr bestoat vuur t Tweants twee min of mear "offisjele" skriefwiezes; de Standaard Skriefwieze van Goaitsen van der Vliet en de skriefwieze van de Kreenk vuur de Twentse sproak. Iej magnt kiezn vonn a'j gebroekn weelt. Vie weelt oe niks verplichen, mer vie probeert toch n betn ne gemeenskoppelike anblik an disse wiki te kriegn, wo lastig of det ook is, met al dee verskeaidene dialektn.

Goodgoan,

Woolters 12:39, 18 juli 2010 (CEST)

Laura OmloopBewarken

Ik waffeur dialek he-j eprebeerd um dit artikel in te schrieven? Sεrvιεи | Overleg » 15:51, 15 aug 2010 (CEST)


Klingon (sproak)Bewarken

Moin Tristan, Iej zeent good gangs met oew ärtikel oawer de klingonsproake, mer ik zee wat dinge dee't wat better köant. Zo'j t slim veendn a'k dr oe met helpe? Woolters 14:21, 16 okt 2010 (CEST)

Uutslag schriefwedstriedBewarken

Beste TristanAidan, an de schriefwedstried hebt vier mèensen mit-edaon, en wi'j hebt as jury besleuten det alle dielnemers een priesien kriegt! (Meer daoraover kuj hier lezen.) Ieje dus veur oen stokkien IJmuiden.

Wil ie daorveur dan wal véur ankomen 18 november oen postadres mailen naor nedersaksisch apestartien gmail.com ? 't Priesien zal zoiets wèden as een boek, cd of dvd, zo meugelk in oen eigen dialect. Kuj in 't mailtien nog èven angeven welk dialect 't oende percies is? Daank alvaste!

Namens de jury, Ni'jluuseger 20:05, 18 okt 2010 (CEST)

SkriefwiezeBewarken

Moin TristanAidan. Mooi de'j wier n niej artikel hebt emaakt. Toch vernemme vie a'j zelf nog n betn zeukt noar ne feine, juuste skriefwieze. Vie roadt oe an um ditte es duur te nemn: http://members.home.nl/goaitsen/twents/Spelling.rtf. A'w oons hier beaide an hooldt, skriewe vie hoaste t zelfde en howe vie ook nit te twiefeln. A'j vroagn hebt, help ik oe met alle wille. Suukses dr met! Goodgoan. Woolters 20:41, 22 mei 2011 (CEST)

Mal:Amerikaanse staotBewarken

Moin, Mal:Amerikaanse staot zien parameter "oppervlak waoter" is neet veur niks zo enuumd. Wat lik oe better, n aandere parameter of n extra parameter? --129.125.102.126 14:32, 4 aug 2011 (CEST)

Kö'j miej miskien n wat uut-ebreaidere uutleg oawer oew pröbleam gefn? TristanAidan 17:36, 8 aug 2011 (CEST)
Op bieveurbeeld Oklahoma (stoat) (moar noe ik better kiek ok op Alabama (stoat) en Zuud Karolina (stoat)) is neet dudelik wat dat 1.8% betekent. Ie waren bezig met Amerikaanse staoten, moar t kan wea'n dat ik t better op Overleg mal:Amerikaanse staot kan vragen. Wat ducht oe? --129.125.102.126 14:10, 9 aug 2011 (CEST)
t Is innerdoad nich duudlik. Miskien is t innerdoad haandig a'w dr twea dinge van moakt: "oppervlak laand" en "oppervlak woater" biejveurbeald? Disse twea önner mekoar.
Öf miskien de'w t Neerlaandssproakige veurbeald neemt? De't dös biejveurbeeld 82.965 km² (6.0% woater) wör (data ehoald uut Zuud-Karolina)?
Zölf denk k det de tweade option better is, an-ezeen t wat oawerzichtliker is. Wat is oewe meanige? TristanAidan 22:32, 9 aug 2011 (CEST)
Ik weet t neet, t leefste zag ik dat wie allinig getallen invoert (dat " km² (" en "% woater)" mot t sjabloon doon, dan kö-w altied nog kiezen of wie "km²" of "%" veur t woater schrieft en kö-w de bevolkindsdichtheid uutrekkenen). Wat lastig is, is dat luu "woater" ok as "water" en wisse nog aanders schrieft. --129.125.102.126 12:38, 10 aug 2011 (CEST)
De etaln zeent innerdoad n good idea. A'k öp de Wikipedien in oandre spröake kiek dan zee'k det zee allemoal woater "%" hebt, moar det is nich echt heal duudlik veur t totoale öppervlak woater. In km² zol wat makliker te begriepn wean, want dan hoe'j t nich öm te reakenen van prosentn öp kwadroatkilomeaters an. Veur de skriefwiezes van "woater" ka'k water, weater, waoter, waeter, woater, wotter, wäter, wouter en waoiter veendn. Doar mö'w dös n meast gemeanskoplik ebruukte term uuthoaln, denk k zoo.
t Dunkt miej in elk eval de'w veur de parameater "woater" km² en n meast gemeanskoplik ebruukte term ebruukn (dös dan kö'j kiezn uut water, woater en waoter, an-ezeen det disse t meast ebruukt wört deur alle dialektn heen). TristanAidan 16:13, 10 aug 2011 (CEST)
t Invoeren van allinig getallen lik mie aajt good (met "km2" kö-j ok n gooi noar de schale veur koarten doon), veur water/woater/waoter/… is nen parameter nödig, ducht mie: Mal:Gemainte, Mal:Gemaente, Mal:Gemeente en Mal:Gemiente is mie te völle. --129.125.102.126 23:10, 10 aug 2011 (CEST)
Joa, vier van dee maln zeent wat te völle. Wiej könt netuurlik aajt öp de Neerlaandse sproak an kiekn, moar doar bi'k persönlik ginn veurstaander van (dös t Neerlaands-achtige water). Zölf denk k de't miskien wal n good idea zol wean öm n term te ebruukn dee ok öp de Wikipedie-poagina woater ebruukt wör. t Innige pröbleam de'k dan zee is de'w oandre dialekken doardöar oognskienlik in ne meenderwoardigheaidsposisie drökt, en det wi'w noe juust nich öp de Neerlaands-Neersassiese Wikipedie. Körtömme, dr is n kleain dilemma det öp-elösd wörn möt.
t Zow netuurlik könn de'w ewoan kiekn wilk dialek t meast ebruukt wör. In det eval zee'k det n mearderheaid in t Tweants eskriewn is, mit allinnig twea uutzoonderigen. In det eval is t water völgens disse Wikipedie. Noadeil doarvan is de'w allinnig achttiene van de vieftig stoatn beskriewn hef. Dan is t dös zoo good as onveurspelboar öm te zegn wa't meast ebruukte dialek wör. Dee beslissige möt nudoch fluks enömn wör. Zölf zow k toch zegn de'w waoter van de lieste skrapt, an-ezeen k nich denk det dr völle skriewers van de dialekken dee disse manier van skriewen ebruukt oawer de stoatn skriewen zowt. TristanAidan 23:45 12 aug 2011 (CEST)
Water is good Tweants heur ;). Woater is Grönnings. Um t artikel woater as vuurbeeld te nemn veend ik wal n good idee. Woolters (overleg) 16:12, 13 aug 2011 (CEST)
Ik dacht an n parameter (zeg dia veur "dialekt") en iets as {{#switch: {{{dia}}}|twd=water|gos=woater|#default=water}}. --129.125.102.126 21:31, 13 aug 2011 (CEST)
k Denk det det wal good zowt wean, innerdoad. k Bin persönlik nich zoo good mi't anmoakn van zölke koodes, moar in det evaal denk k de'w doarmit dr veur zörgt det dr ginne pröbleamn ömtrent t dialek öntstoat. A'k good begriep is water veruut t meast ebruukt. k Zölf öp n oandre haand bin n (net iets mear as begeennden) skriewer van t Tweants, moar ebruuk aajt woater, ömdet det de uutsproak is zoo as ík t eleard hef. En a'k de Neerlaands Neersassiese Wikipedie bekiek zee'k ok aajt det, as dr twea verskilnde dialekken ebruukt zeent, de't measttieds Grönnegs teegnoawer alle oandre dialekken is. Hierbiej zeg k de't dös ok wal kan. N parameter mit beaide skriefwiezes kleenkt miej aajt good. Det dan mit allinig nummern en km² dr aachter kleenkt veur miej good. TristanAidan 00:39, 14 aug 2011 (CEST)

Klingon (sproak)Bewarken

Moi TristanAidan, Oew skriefwoark wörd steeds better. Zo'j nog es duur Klingon (sproak) wiln goan en dinge verbettern? Ik wil dr oe wal met helpn, mer t blif toch oew artikel. Woolters (overleg) 13:26, 9 aug 2011 (CEST)

Gin pröbleam, moar earst goa'k nöch deur Rhode Island en Konnektikut heen. TristanAidan 13:34, 9 aug 2011 (CEST)