Akkenailtje

n Akkenailtje is n op n schuun dak oetbaauwde oetsteken mit drij vertikoale vlakken en n aaigen dak.

n Akkenailtje

t Vlak evenwiedeg aan de nok het (maisttieds) n venster mit roeten. Hierdeur kin lucht en locht binnenkommen op beune of beunkoamer. Voak geft t ook extroa roemte mit stoahoogte, dij neudeg is om op beun n koamer te môken kinnen.

n Akkenailtje kin direkt tiedens de nijbaauw aanbrocht worden, môr wordt voak loater môkt bie ollere hoezen om extroa roemte te kriegen. Akkenailtjes kinnen tegenswoordeg kan-en-kloar oet de fabriek op dak zet worden. Man hoft allend môr n gat ien t dak te môken en t aikkenailtje der op te zetten.

LeegsaksiesBewarken

[disse mal bewarken]