t Afrikaans (vake verkeerd an-eduud as Zuud-Afrikaans) is n West-Germaanse taal die veurnamelik espreuken wördt in Zuud-Afrika, Namibië en in mindere maote in Botswana en Zimbabwe. t Afrikaans is n dochtertaal van t Nederlaands en hef in Zuud-Afrika en Namibië zo'n 6,49 miljoen moerstaalsprekers. Oek bin der grote groepen volksverhuzers in t Verenigd Koninkriek (veural in Londen), Niej-Zeelaand, Verenigden Staoten, Australië, Kanada en Nederlaand, mer oek in de umliggende laanden van Zuud-Afrika, zo as Lesotho, Swazilaand, Malawi en Zambia. t Afrikaans is één van de elf offisiële talen van Zuud-Afrika. Allewel t Afrikaans in Namibië de grootste taal is, is t Engels daor de enigste offisiële taal.

t Afrikaanse taalmonument
Zuud-Afrikaanse provinsies mit n meerderheid van Afrikaanse sprekers in 2011. Der bin oek grote Afrikaanstalige gemeenschappen in de aandere provinsies.
Plakkaot mit twee sitaoten van dichters in t Afrikaans.

Onderverdeling

bewark

Disse onderverdeling is t zelfde as van t Nederlaands, mer t Afrikaans wörden deur sommige taalkundigen ezien as n kreooltaal of n halfkreoolse taal, aanderen zien t niet as n amparte taal, mer as n dialekt van t Nederlaands.

Geschiedenisse

bewark

t Afrikaans is tot ontwikkeling ekeumen uut de taal van de Nederlaandse kolonisten uut de zeuventiende en achttiende eeuw, toe heetten t nog Kaaps-Nederlaands, mit wat invleujen van aandere talen zo as t Maleisies, Portugees, Duuts, Frans en natuurlik t Engels en de Bantoetalen. Deur n bulte Hollaandse en Amsterdamse klanken denken ze dat veural de Hollaandse spreektaal an de baosis van t Afrikaans lag. Der bin oek heel wat overeenkomsten tussen t Afrikaans, t Nedersaksies en t West-Vlaams (kiek hieronder veur n vergelieking).

Tot 1925 vuil t Afrikaans veur de Zuud-Afrikaanse overheid onder t Nederlaands; in dit jaor kwam in Zuud-Afrika ambtelike erkenning as amparte taal. t Afrikaans is daormee één van de in de 20e eeuw ambtelik erkende Germaanse talen (Faeröers wörden grondwettelik erkend in 1948; Luxemburgs in 1984; Nedersaksies en Limburgs deur de Nederlaandse overheid in 1996 respektievelik 1997).

Variëteiten

bewark

Invleud van en op aandere talen

bewark

t Afrikaans is in de loop der tied deur verschillende talen beïnvleud, buten t Nederlaandse umme. t Maleisies, verschillende Bantoetalen, t Portugees, t Frans, t Duuts en t Engels hebben allemaole in meerdere of mindere maote n spoor achtereleuten in t Afrikaans.

Maleisies

bewark
 • Lexikale ontleningen an t Maleisies bin der zat. n Paor veurbeelden bin:
  • baie (arg, iezelig)
  • piering (schutteltjen)
  • boetie (breurtjen)
 • n Opvallende eigenschap van t Afrikaans is de reduplikasie van biewoorden, warkwoorden en zelfstaandige naamwoorden. Ponelis[1] zeegt dat dat systeem uut Maleisies over is koemen weien, waor t heel gebrukelik is. n Paor veurbeelden:
  • Plek-plek ('weg-en-were')
  • raas-raas ('schimpend')
  • klap-klap ('herhaoldelik klappen')
 • Valkhoff[2] neump oek t verdwienen van de -t in medeklinkergroepen, zo as in lug, herfs en naak, as meugelike Maleisiese invleud, hoewel veule Nederlaandse dialekten en streektalen oek dit kenmark hebben.

Xhosa en Zoeloe

bewark
 • Lexikale invleud van t Xhosa is te zien in leenwoorden as
  • tokkelos (n kwaoie geest uut de folklore)
  • aikona (nee, niet, gien)[3]

Khoikhoi of Hottentots

bewark
 • Den Besten (1986) neump t Khoikhoi as de meest waorschienlike bron veur de dubbele ontkenning in t Afrikaans.[4] n Aandere meugelike bron is o.a. t West-Vlaams.

Portugees

bewark
 • Portugese leenwoorden bin bieveurbeeld:
  • bredie (vleisgerecht) van bredo
  • brinjal (aubergine) van brinjela
  • mielie (mais) van milho
  • tronk (gevangenisse) van tronco
  • kombers (deken) van cobertas
  • kraal (hokke, kouwe) van curral
 • Ponelis (1997) neump t gebruuk van vir veuraofgaond an t liejend veurwarp as n konstruksie die analoog an de Portugese konstruksie mit a evormp is.[5]

t Afrikaans hef niet zoveule leenwoorden rechtstreeks uut t Frans overeneumen. Franse leenwoorden die in t Nedersaksies en t Nederlaands gangbaor bin, bin in t Afrikaans juust verafrikaanst, bieveurbeeld, chantage is afpersing; kado is n prensentjie (van t Engelse present); failliet is bankrot; sjuderans is suurlemoensap; serie is reeks; enz. n Uutzundering is de namen van bepaolde peren: pawee, sermyn en bermotersan.[6]

Zuud-Afrikaans Engels

bewark

t Afrikaans hef n starke invleud ehad op t Zuud-Afrikaans Engels. t Völt Engelstaligen uut aandere delen van de wereld op dat t Engelse woord barbecue zwat nooit gebruukt wördt. In de plaotse daorvan gebruken Engelstaligen t Afrikaanse woord braai wat aofeleid is van n gewestelik Nederlaands woord veur "braojen".[7] Oek heur je in t Zuud-Afrikaans-Engels vake howzit (huj/hoe geet t?) en issit? ("o ja?" of letterlik: is dit?, wat "is dat zo?" betekent). t Is beleefd, as der ene issit? zeegt, um mit ja te antwoorden, umdat t Afrikaanse/Nederlandse/Nedersaksiese woord "ja" t Amerikaans-Engelse yeah vervangt. t Afrikaanse woord gooi wördt oek vake gebruukt deur jongeluui. Zo koemen der in t Zuud-Afrikaans-Engels zinnen veur waorvan zwat zeker is dat Engelsen uut aandere delen van de wereld t niet begriepen zullen: That bloke tuned my ma he's gonna gooi a geelbek on the braai, have a dop and eat some droë wors afterwards. (Die keerl zeeg tegen mien moene dat e n "geelbek" op de barbecue zol doon, n borreltjen drinken en daornao wat dreuge worst eten). In bepaolde gebiejen is t oek gewoon um Afrikaans en Engels deur mekaar te gebruken. Op middelbaore schoelen gebeurt dit oek vake.

Afrikaans vergeleken mit t Nederlaands en Nedersaksies

bewark

t Afrikaans lik naor veule op t Nederlaands en t Nedersaksies (sommige dialekten meer as aandere). Vergeleken mit sommige streektalen die in Nederlaand espreuken wörden, ligt t Afrikaans nog aordig kortbie t Nederlaands. t Gronings, t West-Vlaams en t Limburgs liggen bieveurbeeld veerder van t Nederlaands aof as t Afrikaans. In t Nedersaksies he'j soms oek woorden die in uutspraak meer op t Afrikaans lieken as t Nederlaands, zo he'j bieveurbeeld: rot, vleis, zog (Afrikaans: sog), paerd (Afrikaans: pêrd), reegn (Afrikaans: reën), verrinneweren/verrieneweren (Afrikaans: (ver)rinneweer), de uutspraak van bv. maandag in sommige Afrikaanse tongvallen (maondag), ruspe/rupse (Afrikaans: rusper), (n)aarns (Afrikaans: (n)êrens), tiejing (Afrikaans: tyding), neugen (Afrikaans: nooi), kaerl (Afrikaans: kêrel), spiend/spiezekaste (Afrikaans: spens), schouwer (Afrikaans: skouwer), haorsniejer (haarsnyer), en gao zo mer deur.

t Is veur sprekers van t Nederlaands meestentieds n minne meuite um t Afrikaans te lezen en te begriepen. Aandersumme geldt t meestentieds oek wel, mer deurdat t Afrikaans aordig foneties espeld wörden, is t Nederlaandse spellingssysteem wat lastiger um te volgen veur Afrikaanse sprekers. Oek deur de vereenvoudiging van t Afrikaans is t Nederlaands veur Afrikaanse meensen wat lastiger um te volgen vanwegen alle verbugingen bie warkwoorden en zoksoort dingen.

n Koppel Afrikaanse woorden vie'j niet (meer) in t Nederlaands, mer wel in t Nedersaksies. Bieveurbeeld:

 • astrant (brutaol) - Nedersaksies astraant
 • iewers (argens) - Achterhoeks evers[8]
 • kul, verkul - Drents kullen, köllen (foppen, bedriegen)
 • neul, geneul - Drents neulen, Twents en Achterhoeks nölen, genööl, Veluws nuilen, genuil (Oldebroek)
 • oond - Nedersaksies (n)(a)ovend
 • party keer - Veluws/Stellingwarfs partie keren, Drents partie(toeren)
 • skelms - Veluws schelms (kwajongens)
 • van (achternaam) - Achterhoeks en Drents van[9][10]
 • wrintigwaar, wrintiewaar - Drèents warentig, verentig (eerlijk waor)
 • nuut - Veluws (Hoenderloo) niejt (niej; niet oud); Tweants (Almelo) niejt (idem)[11]; Urkers nijt (idem, bv. 'een nijt begin')[12]
 • gesels - Veluws (Barreveld) gezelsen
 • dalkies - Stellingwarfs doukies (verschil in betekenisse: Afrikaans = misschien; Stellingwarfs: dalik, voorttemee, over enige tied)

Grammatika

bewark
 • In t Afrikaans wörden warkwoorden haost niet vervoegd, in tegenstelling tot in t Nedersaksisch en t Nederlaands.
  • De onvoltooid vlejen tied ontbreekt veur de meeste warkwoorden.
  • Veur warkwoorden die stark bin in t Nedersaksies en t Nederlaands, wörden meestentieds de tegenswoordige vorm gebruukt:
   • ek kies --- ek het gekies, mer:
   • ek verloor --- ek het verloor (toekomstige tied: ek sal verloor)
  • Warkwoorden van beweging kriegen 'het', niet 'is': ek het gegaan.
 • t Afrikaans gebruukt n dubbele ontkenning: hy het dit nie gedoen nie.
 • Naamwoorden (alle soorten) kennen wat infleksie angeet allenig nog enkelvoud en meervoud
  • Der is gien grammatikaal geslachte.
 • Bievoeglike naamwoorden hebben net as in t Nedersaksies en t Nederlaands nog n bugings-e: hoog - hoë.
 • Persoonlike voornaamwoorden (nominatief en akkusatief/datief) en bezittelike veurnaamwoorden bin:
  • ek loop - jy sien my - dis my huis
  • jy loop - ek sien jou - dis jou huis
  • u loop - ek sien u - dis u huis
  • hy loop - ek sien hom - dis sy huis
  • sy loop - ek sien haar - dis haar huis
  • dit gaan goed - ek doen dit
  • ons loop - hul sien ons - dis ons huis
  • julle loop - ek sien julle - dis jul(le) huis
  • hulle loop - ek sien hulle - dis hul(le) huis
 • Personen kunnen n meervoud hebben: Japie -- Japie-hulle (Japie en de rest) (veule Afrika-talen hebben dit oek, bieveurbeeld Xhosa: uJapi ôJapi)

Uutspraak, spelling en morfologie

bewark
 • De Nederlaandse ij wörden in t Afrikaans as y eschreven, behalven as in t achterplaksel -lijk: waarskynlik - warschienlik
 • De Nederlaandse ch wörden in t Afrikaans as g eschreven.
 • De g, v en d vallen weg tussen twee klinkers: die hoë boom is hoog.
 • Nedersaksies/Nederlaands -cht en -st wörden in t Afrikaans -g en -s: lugpos 'luchtpost', oes 'oogst'
 • Nedersaksies/Nederlaands sch- wörden in t Afrikaans sk-: waarskynlik - warschienlik
 • De 'oo' en 'ee' bin tweeklanken
 • De 'u' is (zwat) n i-klank vanwegen de ontronding
 • De 'eu' is vanwegen lege ontronding eigenliks n iets eronde 'ië' en döt denken an de Afrikaanse tweeklank 'ee': neut (nds: noete) en meul (nds: meule) klinken zwat as Afrikaans neet (nds: nete) en meel (nds: meel)
 • De korte i wörden as n sjwa uutespreuken (zo as de 'e' in nds: kamer): sit, ding, vir kunnen de (niet-Braobanders) as sut, dung en vur in de oren klinken.
 • Der is gien verschil tussen au, ou, auw en ouw; disse letters wörden allemaole eschreven en uutespreuken as ou (IPA: /ɔʊ/ of /œu/): outomaties, oud, blou en vertrou.
 • In sommige Afrikaanse dialekten/tongvallen wörden de aa-klank uutespreuken as de Nedersaksiese ao-klank (bieveurbeeld in maondag, t wörden dan wel eschreven as maandag).

Vergeliekingen

bewark

Hieronder vie'j n vergelieking van t Afrikaans, Nedersaksies, Limburgs en t Nederlaands.

Afrikaans Nedersaksies* Limburgs Nederlaands
vir veur
vuur
veur voor
toe toe* toe dicht
pos pos(t) pos post
lugpos luch(t)pos(t)
loch(t)pos(t)
lochpos luchtpost, airmail
skool sko(e)le
school, enz.
sjool school
sleg slech(t)
slich(t)
sjlech slecht
neut neut(e)
noet(e), enz.
noot noot
vrouwmense vrouwlu(ui)
frullie
vrouluuj vrouwen
kinders* ki(e)nders kènjer kinderen
voël vo(e)gel voegel vogel
asseblief asjeblief(t)
asteblief/-bleef
esuchbleef alstublieft
oond (n)ovend*
(n)aovend*
aove oven
stêrt ste(e)rt
start(e)
sjtart staart
toon toon
tie(je), enz.
tien teen
julle jul(l)en
jullie, enz.
geer jullie

Vertalingen van Dylan Thomas zien gedichte this Side of the Truth (eerste strofe):

Nedersaksies (Nunspeets) Afrikaans Nederlaands

Disse kaante van de waorheid
Zu'j misschien niet zien, mien jonge,
Koning van joew blauwe ogen
In t bliende laand van de kienders:
Dat alle dingen aofleupen,
Al blif de hemel onbeweugen,
Onschuld en schuld gaon verleuren
Veurda'j oek mer mit één gebaor
Van kop of harte in de benen kömp
Wörden alles vortehaold en, as t stof
Van de dooien, in t dreiende duuster
Egeuten op de leste avend.

Hierdie kant van die waarheid
Sal jy miskien nie sien nie, my seun,
Koning van jou blou oë
In die blinde land van die kinders:
Dat al die dinge eindig,
Al bly die hemel onbewoë,
Onskuld en skuld gaan verlore
Voordat jy net een gebaar
Van hoof of hart kan maak
Word alles weggehaal en, soos die stof
Van die dooies, gegiet in die draaiende
Duister op die laaste aand.   luuster i

Deze kant van de waarheid
Zul je misschien niet zien, mijn zoon,
Koning van je blauwe ogen
In het blinde land van de kinderen:
Dat alle dingen aflopen,
Al blijft de hemel onbewogen,
Onschuld en schuld gaan verloren
Voordat je ook maar met één gebaar
Van hoofd of hart in de benen komt
Wordt alles weggehaald en, als het stof
Van de doden, in het draaiende duister
Gegoten op de laatste avond.

Uutgaonde verwiezingen

bewark
  Wikiweurdebook: Afrikaans - weurdebook, woordherkumste, variaanten

Referensies

bewark
 1. F. Ponelis (1997), 'Afrikaans'. In: M.C. van den Toorn e.a., 'Geschiedenis van de Nederlandse taal'. Amsterdam University Press. P. 632.
 2. M.F. Valkhoff (1943), 'De expansie van het Nederlands'. Brussel: A. Manteau. P. 63.
 3. R.M. Hogg et al (2001), 'The Cambridge History of the English Language'. Cambridge University Press. S. 489.
 4. H. den Besten (1986), 'Double negation and the Genesis of Afrikaans'. In: P. Muysken & N. Smith, Substrata versus Universals in Creole Genesis. Amsterdam: John Benjamins:185-230.
 5. Ponelis (1997), 'Afrikaans'. In: M.C. van den Toorn e.a., Geschiedenis van de Nederlandse taal, Amsterdam University Press: 632-636.
 6. C.J. Coradie, taalgeskiedneis, 1986.
 7. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_South_African_slang_words
 8. 'In de wiedte schreeuwen nog un paar late vöggele en evers kraejen ne hane.' Uut 'Ne zönne veur Wamelts Dina' deur Henk Krosenbrink.
  'Nao een konkoers hippiek, evers in 't Ovveriesselse, geet den zönne van de Pötter met een meiken op stap ; de onbekende waege langs in ne lauwen lentenacht.' Uut 'Den waorzegger' deur G.A. van Loo.
  In Max Holt en aandern (1964), De Oelenwanne. Ne korf vol Riemen en Vertelsels uut Achterhook en Liemers. Aalten: Gebr. de Boer
 9. 'Now woont op et huus deur verarf en verstarf weer n ni'j geslacht met een andern van.' Uut 'De Nommerverruilder' deur D.H. Keuper (Jan Willem uut t Goor).
  In Max Holt en aandern (1964), De Oelenwanne. Ne korf vol Riemen en Vertelsels uut Achterhook en Liemers. Aalten: Gebr. de Boer
 10. '`Getuige, u bent Jan Harrems?` `Hielendal meneer! Zo is mien "van", mar by oes op de streek kent ze my bèter als Jan van Evert. As ze my mut hebben, koomt ze mit Jan Harrems minder goed terechte.`' Uut Jan Poortman (1982), De Baandrèkel, Möppelt: Krips Repro Meppel
 11. G.B. Vloedbeld, (1927), Mans Kapbaarg, 'n grootsten leugenbuul van 't Tukkerlaand, Boorn: G.W. ten Tusscher
 12. Trijnie van Eerde-Snoek (1997), 'Drugs', in Pluzen: verhalen en gedichten in de streektaal, Kampen: Iesselakkedemie
Indo-europeeske talen > germaanske talen >
noordgermaanske talen: westgermaanske talen: oustgermaanske talen:
däänsk | färöösk | noorsk | norn* | sweedsk | yslandsk afrikaansk | düütsk | engelsk | freesk | jiddisj | limbörgsk | luxembörgsk | neaderlandsk | sassisk | skotsk | wilmesauersk** burgondisk* | gotisk* | vandaalsk* | krimgotisk*
* = uutstorven taal       ** = mid uutstarven bedreigd
  Dit artikel is eskreaven in et westveluwske dialekt van Nunspeet, in de ANS.